Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv NVO koje djeluju u oblasti “Rodna ravnopravnost” za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv NVO koje djeluju u oblasti “Rodna ravnopravnost” za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Datum objave: 12.02.2018 12:19 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), te Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018 godini (“Službeni list Crne Gore” broj 83/17), Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti “ Rodna ravnopravnost”

za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo ljudska i manjinska prava obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na javnom konkursu za oblast “ Rodna ravnopravnost”  (u daljem tekstu: Komisija). Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik/ca  i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ca i jedan/a član/ica državni službenici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a drugi član/ica predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti “Rodne ravnopravnost”.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u kandidata/kinju..

Više nevladinih organizacija može predložiti istog/u kandidata/kinju.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji neće moći učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika/cu ove Komisije.

Ako nevladine  organizacije  ne predlože svog/u predstavnika/icu  za člana komisije ili izabrani/a predstavnik/ica  nevladinih  organizacija  ne može  učestvovati  u odlučivanju, za drugog člana/icu  komisije  određuje se državni/a službenik/ca  iz Ministarstva.

  1. Nadležnosti  i zadaci Komisije su sljedeći:

-          objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

-          objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

-          objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

-          utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/teljki;

-          odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

-          traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

-          dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

-          zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

-          prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

-          sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

 1.Uslovi za nevladine organizacija:

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju  za člana/icu Komisije ako:

-          je upisan/a u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-          u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima  koje se odnose na  rodnu  ravnopravnost;

-          je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblastima koje afirmišu rodnu ravnopravnost;

-          je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

-          više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

 

  1. Uslovi za kandidate/kinje:

-          Kandidat/kinje nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

-          je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

-          posjeduje iskustvo u realizaciji projekata u oblasti unaprijeđenja rodne ravnopravnosti;

-          nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

 

  1. Dokumentacija koja se prilaže uz predlog kandidata/kinju za člana/icu Komisije:

Nevladina organizacija, uz predlog kandidata/kinju za člana/icu Komisije, dostavlja:

-          kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

-          kopije akta o osnivanju i statuta;

-          pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti unaprijeđenja rodne ravnopravnosti ;

-          kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

-          izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;

-          fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinju za člana/icu Komisije;

-          biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti unaprijeđenja rodne ravnopravnosti;

-          izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

-          izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/ice Komisije.

 

  1. Rok i način predaje predloga:

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlozi kandidata/kinje sa potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 45, 81000 Podgorica, sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, u oblasti “RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Predlog kandidata/kinje za člana/ice Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mmp.gov.me objaviti listu kandidata/kinje koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Za člana/icu Komisije ministar za ljudska i manjinska prava će, u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata/kinje, izabrati onog/e kandidata/kinje za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.