>

Pregled programa Rrodne ravnopravnosti IPA 2010

Datum objave: 30.01.2013 10:03 | Autor: ORR

Ispis Štampaj stranicu


PREGLED PROGRAMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI IPA 2010

Jednakost između muškaraca i žena nije sama po sebi cilj. To je preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i humanog razvoja uopšte, i sveukupnih EU ciljeva vezanih posebno za razvoj, zapošljavanje i socijalnu koheziju. Status žena u svim demokratskim društvima se ogleda u ličnom integritetu, ekonomskom napretku I političkoj reprezentaciji. Program za rodnu ravnopravnost IPA 2010 postavlja za cilj poboljšanje uslova za implementaciju Nacionalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti kroz ojačane kapacitete, poboljšane institucionalne mehanizme i unaprijeđene politike u sljedeće tri oblasti:

Nasilje u porodici:

Ovaj projekat ima za cilj da podrži postizanje održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv porodičnog nasilja. Odjeljenje za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Delegacija  Evropske Unije u Crnoj Gori radiće sa ostalim partnerima na tome da osiguraju da se novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici na pravi način interpetira i sprovodi u dnevnoj praksi, osiguravajući da žrtve dobiju sistemsku podršku. Stvaranje održivog mehanizma za koordinaciju i monitoring na nacionalnom nivou biće u fokusu projekta. Jačanje kapaciteta aktera koji će učestvovati u implemetaciji Zakona, uključujući organizacije civilnog društva, biće usmjereno dobijenim rezultatima iz istraživanja o nasilju u porodici, kojim cemo pokusati da dobijemo vise informacija o  percepcijama nasilja u porodici i njegove pojavne oblike, dinamike i sl. Osim toga, zasnovana na najboljoj praksi EU, biće uspostavljena centralizovana baza podataka zahvaljujuci kojoj cemo pratiti slučajeve nasilja koje registruju i vladine institucije i NVO-i. Uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova u 10 opština za pomoć žrtvama nasilja nad ženama će biti takodje biti podržano, kao i uspostavljanje jedinstvene nacionalne SOS linije za žrtve porodicnog nasilja. Konacno, podizanje svijesti  i edukacija će činiti centralni dio projekta, posebno jer ce se odnositi na rad sa mladim ljudima.  

Političko osnaživanje žena:

U ovoj komponenti, u fokusu će biti unaprijeđivanje rodne senzitivnosti u političkim partijama i organima državne uprave. Reforma partijskih programa i izbornog sistema su se pokazale kao  efektne polazne tačke za povećanje ženskog političkog aktivizma u zemljama sa veoma različitim kulturama.  Stoga će IPA Program za rodnu ravnopravnost imati trostruki pristup: 1) osnaživanje  žena u politici i senzibilisanje njihovih kolega politicara; 2) jačanje struktura političkih partija uvođenjem  rodno-senzitivnih politika i programa i 3)poboljšanje legislative  uvođenjem rodno-senzitivnih odredbi u  Izborni zakon, Zakon o političkim partijama i Zakon o finansiranju političkih partija.  Svaka od ove tri komponente biće praćena  aktivnostima podizanja svijesti i lobiranja. U skladu sa preporukama CEDAW -a, projektni tim će raditi sa političkim partijama na  tome da bolje razumiju šta spriječava žene da budu izabrane u odbore, i na pokretanju debata o sistemu kvota kao modelu za dostizanje 30% učešća žena u politic i to prije Izbora 2013. godine. Uspostavićemo saradnju sa ženama  koje su već u politici, kao i sa relevantnim ministarstvima i NVO/organizacijama. Strateška partnerstva ćemo uspostaviti sa relevantnim političkim partijama u zemljama članicama Evropske Unije.

Ekonomsko osnaživanje žena:

Projekat ima za cilj da osnaži žensko preduzetništvo i zapošljavanje kroz razvoj i implementaciju specifičnih ekonomskih mjera za zene. Projekat se bavi otvaranjem ekonomskih mogućnosti za žene, posebno u kontekstu ekonomske krize.  Ojačacemo žensko preduzetništvo kroz uspostavljanje tzv. Obrtnog fonda  za žene, koji će pružiti podršku preduzetnicama sa povoljnim finansijskim aranžmanima. Trening program i  promotivna kampanja  kao i  mreža žena preduzetnica ce biti organizovani da podrže i osnaze žensko preduzetništvo. Projekat će posebno podržati zapošljavanje žena koje se nalaze u nepovoljnijem ekonomskom i socijalnom položaju (između ostalog, lobiraćemo za  sistem oslobađanja od poreza za poslodavce koji zapošljavaju žene sa invaliditetom i žene starije od 50 godina i sl).